Nicolaaspenning 2012 - 2016

Ruud Speckens

Als vroeg gepensioneerde marineofficier kwam Ruud in 1984 werken op het Parochiebureau. De drukkerij, waar toen 1x in de twee maanden het parochieblad ‘Meer-in-Zicht’ (het huidige NicolaasNu) in elkaar werd gedraaid, was op zoek naar versterking. Ca. 28 jaar was Ruud hier vrijwel iedere week te vinden. Maar hij deed meer. Veel reparaties in de kerk, de pastorie of in het Parochiehuis werden door hem gedaan. Op hoge leeftijd keek hij zelfs nog de banden van de klokken na in de hoge toren van de Nicolaaskerk. Ruud kreeg op 21 oktober 2012 de Nicolaaspenning uitgereikt in de H.Nicolaaskerk door pastor Flohr.

Matthé Vermeulen

Op 13 september 2015 werd tijdens de Startviering de Nicolaaspenning uitgereikt aan Matthé Vermeulen. Matthé is al meer dan 30 jaar actief binnen de parochie op velerlei terrein. Matthé was al van kinds af aan betrokken bij de Nicolaaskerk en heeft diverse rollen vervuld van misdienaar tot aan bestuurslid. Momenteel is hij actief als gebedsleider, organiseert hij Taizévieringen en is hij nog steeds betrokken bij jeugdactiviteiten en de RK Jongerenvereniging WESP, waar hij aan de basis van heeft gestaan. Daarnaast doet hij zeer veel voor de Wijngaardkerk in Rokkeveen.  Hij is daar een verbindende factor.

Ron Vermeulen

Op 13 september 2015 werd tijdens de Startviering de Nicolaaspenning uitgereikt aan Ron Vermeulen. Ook Ron is al meer dan 30 jaar actief binnen de parochie op velerlei terrein. HIj vervult een verbindende rol binnen de Genesareth. Ron is als algemeen coördinator actief bij de Genesarethkerk in Meerzicht en orgainseerde o.a. het Feest van de Geest. Ook heeft hij jaren in het Vicariaatberaad gezeten en is hij als bestuurslid binnen het parochiebestuur nauw betrokken geweest bij o.a. de oprichting van Beraad van Kerken. Hij was één van de initiatiefnemers van de jaarlijkse Kerst Inn, dat na vele jaren nu nog steeds succesvol is.

Leo de Brabander

Op 15 mei 2016 zijn, na een bijzondere jubileumviering in de H.Nicolaaskerk, drie Nicolaaspenningen uitgereikt. Leo de Brabander was er één van. Hij is al sinds 1980 actief in diverse vrijwilligersfuncties, zo ook bij de parochie. Zo heeft hij vanaf 1984 als bouwdeskundige de bouw en inrichting van de Taborkerk en een groot renovatieproject aan de Nicolaaskerk geleid. Na ca 10 jaar ‘trekken en duwen’ heeft hij ook de bouw van het Parochieel Centrum ‘De Kapelaan’ gerealiseerd. Hij is nu nog actief met de plannen voor de herinrichting van de Begraafplaats. Talloze verbouwingen staan op zijn conto en hij heeft als adviseur Bouwzaken ook jarenlang het parochiebestuur gesteund en geadviseerd bij het ontwikkelen van beleid over de diverse gebouwen. 

Herman Buitendijk

Op 15 mei 2016 zijn, na een bijzondere jubileumviering in de H.Nicolaaskerk, drie Nicolaaspenningen uitgereikt. Herman Buitendijk was er één van. Bij alle uitvoerende (bouw)werkzaamheden werd Leo ondersteund door Herman. Ook Herman loopt al vele jaren rond als algemeen technisch beheerder op het parochiebureau en als aanspreekpunt voor de Nicolaaskerk. Hij heeft heel wat pastores verhuisd, verbouwingen en reparaties bij diverse gebouwen en machines uitgevoerd. Hij stond en staat nog steeds dagelijks klaar voor calamiteiten, voor festiviteiten in de kerk, bij de parochie, haar kerken en in de laatste jaren ook bij ‘De Kapelaan’. Daarnaast maakt hij ook vele uren bij ’t Schuurtje van Vincentius. 

Ton Vermeulen

Op 15 mei 2016 zijn, na een bijzondere jubileumviering in de H.Nicolaaskerk, drie Nicolaaspenningen uitgereikt.Ton Vermeulen was er één van. Hij is opgegroeid met de parochie. Als kind was hij misdienaar en koster. Later werd hij coördinator op het Parochiebureau, waar hij bijna een fulltime job aan had. Tegenwoordig gaat hij als gebedsleider voor in de vieringen en als historicus organiseert hij de jaarlijkse Monumentendag voor de Nicolaaskerk. Ook nu was hij betrokken bij het 100 jarig bestaan van de Nicolaaskerk. Verder is hij nog actief bij het Historisch Genootschap en neemt hij zitting in de Commissie Begraafplaats H.Nicolaas. Op de dag dat hij, samen met schrijver Bert van Oosterhout, het boek ‘100 jaar Nicolaaskerk in Zoetermeer’ presenteerde, heeft ook Ton de Nicolaaspenning voor zijn grote inzet voor de parochie uitgereikt gekregen.