Pastorale Brief: Covid-19 Vaccineren

zaterdag 1 mei 2021

Zoetermeer, 1 mei 2021

Beste parochianen,

Begin dit jaar kwam het vaccin tegen het Coronavirus beschikbaar, en kon een begin worden gemaakt
met het grootschalig inenten van de bevolking. Toch rezen er vragen, ook binnen onze parochie. Ligt
het vaccin wel in de lijn van ons geloof? Moeten we ons niet veel meer verlaten op het gebed? In deze
brief willen we als pastoraal team uiteenzetten waarom zo’n inenting zinvol en wenselijk is.

Door vaccinatie wordt het risico op besmetting tot een minimum beperkt. Immers, hoe meer mensen
ingeënt zijn, hoe minder kansen het virus krijgt. Ook ander leed wordt voorkomen. Het leed van
families en gezinnen. Maar ook het leed bij mensen die na het ziekteproces soms nog lang last
houden van klachten.

Minder in beeld zijn de mensen rondom de zieke. De naaste familie in onzekerheid en angst. De
verplichte quarantaine. Maar ook: de depressiviteit die mensen kan overvallen. Om maar niet te
spreken van mensen die financieel aan de grond zijn geraakt. Vele verzorgenden draaien overuren.
Het veelbelovende vaccin is een kans die ons geboden wordt om uit de crisis te geraken. Maar hoe zit
het dan met ons vertrouwen op God? Doen we geen afbreuk aan ons geloof in Hem die nooit varen
laat het werk van zijn handen? God is immers genadig en getrouw? En is het gebed niet het meest
krachtige middel om een nieuwe toekomst af te smeken voor ons en heel de wereld?

Zeker, God is getrouw. Geen mens wordt door Hem vergeten. En de genaden van de Heer nemen
geen einde; nooit houdt zijn barmhartigheid op. Zo lezen we in de Schrift. En Jezus leert zijn
leerlingen dat ze steeds moeten bidden en daarin niet versagen. In tal van verhalen laat Hij zien hoe

God mensen redt en bevrijdt. En heel maakt, nieuw en oorspronkelijk.
Toch worden we met al die woorden en beelden uit de Schrift niet ontslagen van onze eigen
verantwoordelijkheid. Het gebed is weliswaar krachtig en we mogen het niet laten versloffen. Maar het
mag tegelijk niet worden gebruikt om God als het ware uit te dagen. We hebben wel degelijk, onder
geleide van het gebed, zelf stappen te zetten om met Gods genade en erbarmen mee te werken.

Het is een groots geschenk van God dat Hij de mens begenadigd heeft met kennis en wijsheid om
anderen te dragen en te dienen. We mogen ons verheugen dat mensen die genade hebben ontdekt in
hun leven en hebben aangewend om het aanschijn van de aarde te vernieuwen. Daarom willen wij als
pastoraal team de vaccinatie van harte aanbevelen. En we spreken daarbij de hoop uit dat we straks,
wanneer de donkere coronawolk zal gaan wijken, met elkaar onze vreugde mogen uitvieren, in een
nieuwe wereld waarin leven is en toekomst voor allen.

In hartelijke verbondenheid,

pastoraal team Nicolaasparochie Zoetermeer,

Administrator pastor Ad van der Helm,
Pastor Adri Kortekaas,
Diaken Ronald van Berkel
Pastoraal werker Ella Feijen

Naar nieuwsoverzicht