Meldpunt Seksueel Misbruik

Ongewenste omgangsvormen worden niet getolereerd


Het parochiebestuur vindt het heel belangrijk dat een medewerker of parochiaan, die te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen, hiervan melding maakt. Een medewerker kan (eventueel samen met de vertrouwenspersoon) aangifte doen. Zo is dit ook opgenomen in onze Gedragscode. Voor meer informatie over onze Gedragscode en een Veilige werkplek klikt u hier

Vertrouwenspersoon

Binnen de parochie is een vertrouwenspersoon aangesteld, waar u ten alle tijde discreet contact mee kunt opnemen.  

Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

Het Meldpunt Seksueel Misbruik heeft tot taak kennis te nemen van meldingen en- indien deze dat wil- de melder te verwijzen naar een vertrouwenspersoon of een juridisch adviseur. De vertrouwenspersoon kan behulpzaam zijn bij het bepalen van een antwoord op de vraag of men hulp wenst, of dat men de klachtenprocedure in wil gaan. De juridisch adviseur is behulpzaam bij het indienen van een klacht.

Seksueel misbruik kan schriftelijk, digitaal of telefonisch gemeld worden bij het Meldpunt misbruik RKK.