PCI (Parochiële Caritas Instelling)


De Parochiële Caritas Instelling (PCI) biedt hulp aan mensen in nood in onze parochie. Dit orgaan heeft een eigen dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester), aangevuld met vertegenwoordigers uit de vicariaten tot een algemeen bestuur. Voor het uitvoerende werk heeft de PCI een Werkgroep, bestaande uit vrijwilligers die ondersteuning bieden aan mensen die een beroep op ons doen.

De PCI is te bereiken via het Parochiebureau. Indien u een vraag heeft voor de PCI geeft u dan ook duidelijk uw gegevens daarbij waar en hoe u te bereiken bent. Iemand van de PCI neemt dan contact met u op.

Onze missie..

De PCI is er voor mensen in nood. Elke inwoner van Zoetermeer, ongeacht ras, cultuur of wereldbeschouwing kan een beroep op ons doen. We geven noodhulp in de vorm van leningen die later worden terugbetaald, advies bij het omgaan met geld en we helpen mensen bij hun weg binnen de vele instanties waar ze mee te maken hebben. De PCI beperkt zich tot de inwoners van Zoetermeer.

Aard van de werkzaamheden

De hulp aan iemand die een beroep op ons doet bestaat uit het helder krijgen van de problemen, het overzichtelijk maken van inkomsten, uitgaven en schulden en uit het bieden van hulp.

Vooral het ondersteunen bij het omgaan met geld en het zich aanpassen aan de huidige omstandigheden is voor mensen in nood van belang.

Hulp in de vorm van bijvoorbeeld winterkleding, een fiets of noodzakelijke meubels bieden we ook, vaak met steun van de Vincentius vereniging. Als het echt noodzakelijk is zetten we onze beperkte middelen in om een lening te verstrekken, die later in termijnen aan ons wordt terugbetaald.


De PCI heeft een eigen bestuur:

  • F.C.T. Swagemakers, voorzitter
  • A.J.W. Smits, penningmeester
  • secretaris (vacature)

Eigen Privacyreglement en -verklaring


In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze nieuwe wet voor de bescherming van persoonsgegevens heeft ook gevolgen voor de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de parochie H. Nicolaas te Zoetermeer. De PCI werkt met het oog op de AVG met een eigen privacyreglement en privacyverklaring. Het privacyreglement is op 5 september 2018 vastgesteld door het bestuur van de PCI.

In het privacyreglement worden de rechten en plichten van alle betrokkenen nauwkeurig omschreven. In het privacyreglement leest u hoe de PCI met persoonsgegevens omgaat. Om ook diegenen die zich met een hulpvraag richten tot de PCI goed te informeren is er de privacyverklaring. Hierin staan de belangrijkste onderwerpen overzichtelijk bij elkaar. De privacyverklaring wordt ook aangeboden aan degene die zich met een hulpvraag tot de PCI wendt. Soms zal de PCI expliciet toestemming van de betrokkene vragen. Toestemming kan gevraagd worden via een e-mail of (indien beschikbaar) een intakeformulier.

Heeft u vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens door de PCI? Dan kunt u ons bereiken via het parochiebureau.

Download hier ons reglement en verklaring:

Doneren?


Om ervoor te zorgen dat de PCI in de toekomst hulp kan blijven aanbieden is er geld nodig. Donaties aan een erkend doel als de PCI zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de belastingen. Vraagt u ons naar de mogelijkheden.

U kunt een donatie aan ons overmaken t.n.v. PCI te Zoetermeer via de volgende bankrekeningen:

  • NL36 RABO 0160 1957 80
  • NL33 INGB 0007 7457 49

Tijdens het Armoedeweekend, ieder jaar in november, wordt er in de kerken van de H.Nicolaasparochie extra gecollecteerd voor de PCI.


Vrijwilligers gezochtPCI folder.png


Vrijwilligers van de PCI begeleiden en ondersteunen mensen, die in (meestal financiële) nood verkeren en bij de PCI om hulp hebben gevraagd. Ze bezitten inlevingsvermogen en sociale bewogenheid waardoor ze door middel van een persoonlijke benadering maatwerk leveren.

De PCI is altijd op zoek naar vrijwilligers om zijn team te versterken en nog meer mensen op weg te kunnen helpen. Wilt u iets betekenen voor uw medemens? Bent u iemand die graag anderen helpt? Kunt u een vertrouwensband met iemand opbouwen? Bent u niet gauw ontmoedigd? Dan bent u degene die wij zoeken!

Wat vragen wij?

  • Basiskennis administratie
  • Basiskennis belastingen
  • Tijd voor huisbezoek en vergaderingen werkgroep
  • Soms met cliënten mee naar instanties

U hoeft geen deskundige te zijn op het gebied van belastingwetgeving, hoeft geen beroepsmatige ervaring te hebben en de werkzaamheden kunnen ook in de avond of in het weekend gepland worden, als u overdag andere bezigheden heeft.

Geïnteresseerd?

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het Parochiebureau en laat een bericht achter met naam en telefoonnummer voor Frank Swagemaker. Dan neemt hij snel contact met u op.