Verbinden, ontmoeten en helpen


De Nicolaasparochie ziet het als haar taak om mensen met elkaar te verbinden, hoop en hulp te bieden waar nodig is en eenzaamheid op te vangen waar het kan. Met projecten als Maatje voor een Praatje en groepen als M25 wordt concreet hulp ter plekke geboden.

Verbonden met Zoetermeer

De Katholieke parochie was en is sterk verbonden met Zoetermeer. Al in 1900 werd er samen met de plaatselijke middenstand gezorgd voor gezinnen in moeilijke situaties. Vlees, kaas en brood werd geleverd en samen zorgden we voor de armen in de wijken. Ook de Vincentiusvereniging Zoetermeer is hier uit voort gekomen

Vieringen in zorgcentra, mensen in nood helpen

Veel vrijwilligers bezoeken ouderen en zieken en pastores bieden dagelijks geestelijke zorg. Er wordt nauw samengewerkt met verpleeghuizen en organisaties als Parochiële Caritas Instelling die mensen in nood heel praktisch helpen bij dagelijkse problemen. 

Nicolaasproject Oosterheem

Sinds 2012 is de parochie actief met een sociaal project in Oosterheem in het kader van eenzaamheidsbestrijding en gemeenschapsopbouw. Binden en verbinden is het motto. Zie ook Nicolaasproject

Beraad van Kerken in Zoetermeer, samenwerking met Oecumene

In het najaar van 2012 is het Beraad van Kerken in Zoetermeer opgericht. Een samenwerkingsverband van 27 kerken met o.a. de Protestantse Kerk Nederland. De bedoeling is dat alle christelijke geloofsgemeenschappen in Zoetermeer elkaars krachten versterken; de samenwerking waar nuttig en nodig te vergemakkelijken en met elkaar nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Daarnaast kunnen geloofsgenoten en buitenstaanders elkaar makkelijker vinden en aanspreken. Binnen verschillende vicariaten wordt al nauw samengewerkt in gemeenschappelijke vieringen met de Oecumene. Zie voor meer informatie: www.facebook.com/beraadvankerken.zoetermeer

Armoedeonderzoek 2016


Steeds meer mensen die in armoede leven, kloppen voor hulp aan bij een kerkelijke instantie. Dat blijkt uit recent onderzoek in 2016 onder 876 kerken in Nederland, uitgevoerd door de hulporganisatie Kerk in Actie.

Dit Armoedeonderzoek stelt vast dat het aantal mensen dat bij de kerk financiële hulp vraagt in de afgelopen jaren met 25 procent is gestegen. In totaal deden 50.000 mensen een hulpverzoek in 2015. In 2012 waren dat er nog 40.000. Kerken droegen in 2015 meer dan 36 miljoen euro in hulp en meer dan 1,25 miljoen uren (waarde uitgedrukt in geld: 38,8 miljoen euro) aan vrijwilligerswerk bij aan armoedebestrijding.

De reden waarom eerder bij de kerk aanklopt dan bij een overheidsloket is de bureaucratie. "Kerken staan dicht bij de mensen en kunnen snel en effectief helpen.", aldus een woordvoerder van Kerk in Actie.