Uitvaart


De uitvaart binnen de katholieke Kerk is een Paasviering. Als geloofsgemeenschap vertrouwen we onze dierbare overledene aan God toe. Zonder dat het de pijn rond iemands overlijden kan wegnemen, troosten we elkaar in het vertrouwen dat God, die tijdens ons leven met ons mee is getrokken, ons ook door de dood heen zal vergezellen. Daarbij is de verrezen Heer ons grote voorbeeld: omwille van Zijn dood en verrijzenis, mogen wij vertrouwen dat God ook ons zal thuisbrengen. Dit vieren we in de uitvaartliturgie. Het is iets heel kostbaars, daarom wil de Kerk er zorgvuldig mee omgaan. We spreken daarom over uitvaartliturgie en niet over een herinnerings- of afscheidsdienst.

Wensen van de overledene worden gehoord

De overledene heeft vaak bij leven te kennen gegeven wel of niet een kerkelijke uitvaart te willen, danwel het laatste sacrament of de Absoute (zegening) te willen ontvangen. De parochie zal altijd proberen zo veel mogelijk aan deze wensen tegemoet te komen. Maar een en ander is ook afhankelijk van het tijdstip van overlijden en de op dat moment beschikbare kerken en geestelijken.

Wie legt het contact?

De uitvaartondernemer neemt contact op met de parochie om een kerkelijke uitvaart of een geestelijke te regelen en zorgt verder voor de administratieve afhandeling. De uitvaarttarieven, die aan de uitvaartondernemer worden gerekend, treft u hier aan: Tarieven.
Eerst wordt gekeken wat de wensen zijn (een priester of een pastoraal werker) en waar de voorkeur naar uitgaat (kerk of Auladienst). Na het eerste contact en de vastlegging van de geestelijke en de plaats van de uitvaart, zal de betreffende pastor of pastoraal werker contact opnemen met de familie voor een voorbereidend gesprek.

Wat regelt de parochie?

Bij een kerkelijke uitvaart wordt door het parochiebureau het Rouw- en Trouwkoor Cantemus Domino vastgelegd. De dirigente staat in nauw contact met de voorganger over de keuze van de liederen tijdens de viering. Er wordt een koster geregeld en de drukkerij verzorgt het uitvaartboekje (indien gewenst) in opdracht van de pastor in zwart/wit. De pastor of pastoraal werker bespreekt met de familie de inhoud van het boekje (de liturgie). Het is mogelijk om op bepaalde momenten als familieleden actief deel te nemen aan de viering, zoals het voorlezen van een I.M., de voorbeden of het aansteken van kaarsen. Dit alles gebeurt in overleg met de voorganger.

Kennisgeving

Om onze parochianen in kennis te stellen van het overlijden van een mede-parochiaan wordt de overledene een aantal weken afgeroepen als intentie in de kerken en wordt zijn overlijden gemeld in het parochieblad. Indien een uitvaart via de parochie is geregeld kunnen ook gratis 12 misintenties tot de 1e Jaargetijde op verzoek van de familie worden afgeroepen in een kerk.

Meer weten?

Wilt u meer weten over een kerkelijke uitvaart? Neemt u dan contact op met iemand van ons pastoraal team. Heeft u behoefte aan een pastoraal gesprek rond dit onderwerp, neemt u dan contact op met pastoor Jaap van der Bie via het parochiebureau voor het maken van een afspraak. Voor meer informatie zie ook sacramenten als: ziekenzalvingBoete en Verzoening (Biecht)

kaarsje.jpg


Uw uitvaartwensen


Misschien heeft u uw uitvaartwensen binnen uw familie al besproken en vastgelegd. Dat zal u een geruststellend gevoel geven. Niet in alle gevallen zal men vroegtijdig de uitvaartwensen kenbaar maken en zal de familie een besluit moeten nemen in welke vorm de uitvaart gehouden zal worden. Niet altijd is zo'n genomen besluit in overeenstemming met de eigenlijke wens van de overledene.

Kaart met uitvaartwens


Om uw wens kenbaar te maken heeft de H. Nicolaasparochie de uitvaartmogelijkheden voor bijvoorbeeld een kerkelijke uitvaart op een kaart gezet. Hierop kunt u aangeven wat uw wensen zijn en deze kaart aan uw nabestaanden kenbaar maken of anders goed bewaren, bijvoorbeeld bij de begrafenispolis. De kaarten zijn beschikbaar in de kerken op de leestafels of worden aangeboden door de bezoek(st)er van de werkgroep Ouderenbezoek.

Maar u kunt uw wensen natuurlijk ook kenbaar maken door de kaart 'mijn wens aangaande mijn uitvaart' (PDF) hier online te downloaden en daarop uw antwoord in te vullen en uw handtekening en naam te zetten.