2e Informatiebijeenkomst Begraafplaats H.Nicolaas

Persbericht


Op vrijdagavond 23 juni a.s. om 19.00 uur is er een speciale informatieavond in 'De Kapelaan' aan het Nicolaasplein 2, voor direct betrokkenen en nabestaanden van de begraafplaats H.Nicolaaskerk over de ruiming van de bestaande graven. Onlangs is er op 20 mei jl. een algemene informatiebijeenkomst geweest over het definitieve ontwerp van de nieuw in te richten begraafplaats. Een presentatie van deze avond is terug te vinden op de website van de parochie www.nicolaasparochiezoetermeer.nl.

In het najaar staat ruiming gepland van de huidige graven, met in achtneming van de graven, waar nog grafrust op rust. Voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen moeten met de nabestaanden en betrokkenen definitieve afspraken worden gemaakt. Om dit proces zorgvuldig vorm te geven zal op 23 juni a.s. een speciaal voor de nabestaanden en directbetrokkenen bestemde bijeenkomst plaatsvinden. De bijeenkomst is alleen gericht op informatie-uitwisseling over de ruiming van de bestaande graven. In aanwezigheid van alle deskundigen zal een toelichting worden gegeven op de wijze waarop dit zal plaatsvinden. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheden van herbegraven, technische crematie, etc. Alle individuele besluiten rond de te ruimen graven moeten vóór 13 augustus 2017 definitief zijn vastgelegd.

Er zijn - voor zover adressen bekend waren - zoveel mogelijk nabestaanden via een brief uitgenodigd. Maar alle nabestaanden, ook die geen brief hebben gekregen, zijn van harte uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen. In verband met koffie/thee wordt aanmelding vooraf op prijs gesteld via het parochiebureau tel. 079-3163044 of via info@hnpz.nl.