Laat ons bidden..

Wij vragen allen met ons te bidden..
voor de Corona-slachtoffers,
voor de patiënten
en voor hen die voor hen zorgen..

Barmhartige God,
Tot U richten wij ons in deze tijd waarin het Corona virus ons allen raakt.
Wij zijn U dankbaar voor de mensen die speciale taken verrichten zodat 
mensen genezen en uitzicht krijgen en houden op een betere toekomst. 
Dankbaar om de kennis die wordt ontwikkeld om de pandemie te 
bestrijden.
Wij bidden en vragen U,
Geef kracht aan allen die te lijden hebben onder de gevolgen van dit virus, 
die een dierbare moeten missen door de gevolgen van het virus,
aan allen die in het openbaar bestuur of de zorg beslissingen moeten nemen 
die nodig zijn voor heel de samenleving.
Maak ons hart open om verstandig om te gaan met de regels en bepalingen 
voor een veilige samenleving waarin voor iedereen gezondheid en 
veiligheid gewaarborgd is.
Versterk onze hoop, ons geloof en onze liefde zodat wij ons altijd richten op
Uw Vaderlijke voorzienigheid
Door Christus onze Heer,
Amen
 

'Onze Vader'

Bidden wij tot onze vader met de woorden die hij ons gegeven heeft:

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome,

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving,

maar verlos ons van het kwade.

Amen

Voetstappen in het zand

Ik droomde eens en zie;
Ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.
Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.
Ik zei toen "Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad..."
De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen.