Samen werken aan de toekomst

 

Vanaf september 2019 geen vieringen meer in wijkkerken

Na vele jaren van discussies, scenario's en onderzoeken heeft het parochiebestuur in maart 2018 besloten het roer rigoureus om te gooien. De H.Nicolaaskerk zal samen met het Parochieel Centrum 'De Kapelaan', hét liturgisch centrum worden van de H.Nicolaasprochie. De overige vier kerken, de Wijngaard, Doortocht, Tabor en Genesareth, zullen met ingang van september 2019 niet meer ingezet worden voor de eredienst. Ze worden gesloten of anders ingezet. Alleen in de H.Nicolaaskerk zullen er dan nog vieringen plaatsvinden. In het komend jaar zal een beroep worden gedaan op de verschillende gemeenschappen om te bekijken hoe er gezamenlijk op een andere manier in de wijken invulling gegeven kan worden aan het 'samen zinvol kerk zijn in deze moderne tijd'.

Visie op de toekomst

De inkomsten van de parochie nemen al jarenlang af, de kosten stijgen alleen maar en het aantal vrijwilligers en actief betrokken parochianen wordt steeds minder. Een andere tijd waarin 'de kerkgang' niet meer centraal staat en men steeds meer op een andere manier invulling geeft aan zijn/haar geloof vraagt om ingrijpende maatregelen. Onder het motto 'In beweging komen' heeft het parochiebestuur zijn visie op de toekomst en voorgenomen besluit voor deze kerksluitingen neergelegd in een extra editie van het parochieblad NicolaasNu, dat onlangs aan ca. 4.000 gezinnen in de parochie is verspreid. 

Anders kerk zijn

In de afgelopen jaren is gebleken dat parochianen ook inhoud kunnen geven aan hun geloof buiten het kerkgebouw. Pastorale en diaconale activiteiten, zoals eenzaamheidsbestrijding bij het Nicolaasproject in Oosterheem, Sociale activiteiten bij Bus63, hulp bij de Voedselbank en financiële en praktische steun aan mensen in nood, zijn enkele voorbeelden van activiteiten waar vrijwilligers van de parochie actief zijn vanuit hun christelijke inspiratie. De parochie voelt sterk zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om nog meer met beide benen in de Zoetermeerse samenleving te gaan staan. Het komend jaar zullen diverse werkgroepen aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat de H.Nicolaasparochie een open, gastvrije en laagdrempelige kerkgemeenschap wordt, die in de hele stad is te vinden en die aandacht heeft voor noden, het verdriet en de vreugde van medemensen. De reeds aanwezige kerkgemeenschappen, die zeer waardevol zijn en blijven voor de parochie, zullen daar een belangrijke rol in gaan spelen omdat zij veel kennis hebben over hun eigen wijk. De vieringen bij tehuizen en (zorg)instellingen, waar we nu al en straks nog meer zullen samenkomen om liturgie te vieren, blijven een belangrijk onderdeel uitmaken van de wijkactiviteiten.

Open Café

Het bestuur realiseert zich dat het komend jaar moeilijk en pijnlijk zal zijn voor veel parochianen om afscheid te nemen van kerkgebouwen, die de mooie jaren van groei en bloei vertegenwoordigden. Ook zullen er veel vragen zijn over het hoe en waarom. Op zondag 15 april zijn tijdens een 'Open Café' in 'De Kapelaan' de plannen uitgelegd en zijn vragen beantwoord en is gediscussieerd over hoe met pastorale en diaconale activiteiten invulling gegeven kan worden aan 'het op een andere manier kerk zijn'. 

Hoe nu verder?

Er is sinds kort een projectgroep geformeerd die dit transitieproces in goede banen zal gaan leiden en de diverse werkgroepen zal gaan aansturen c.q. bijstaan in het komend jaar. Op deze pagina zal alle informatie rondom dit traject verzameld worden.

Documenten Parochiebestuur


In het nieuws

 


Berichten projectgroep

 

Mededelingenblad 22, 27 mei 2018

De projectgroep is inmiddels tweemaal voltallig bijeen geweest. In deze periode kijken we welke werkgroepen nodig zijn (in de visienota staan werkgroepen vermeld, we bezien of dit te veel of te weinig is). Verder is Jan Waaijer, lid van de werkgroep, aanwezig geweest bij de avond die De Wijngaard onlangs hield over de toekomst (8 mei). Van andere vicariaten zijn brieven ontvangen. We gaan met alle vicariaatsberaden om de tafel zitten. Op verschillende manieren kunt u op de hoogte blijven van het samenwerkingstraject: via de website van de parochie, NicolaasNu, maar ook Facebook en twitter. Wilt u reageren en meedenken? U kunt mailen naar projectgroep@hnpz.nl of een schriftelijke notitie sturen via het parochiebureau.

Willien van Wieringen, lid projectgroep

Facebook, 18 mei 2018

Binnenkort: NicolaasStraks, de nieuwsbrief met informatie over de actuele stand van zaken rond het samenwerkingstraject dat is gestart. Komt (minstens) maandelijks uit, per mail. Belangstelling? Mail naar NicolaasNieuws@hnpz.nl en je komt op de maillijst.
AVG-privacycheck: je gegevens worden alleen voor deze nieuwsbrief gebruikt. Alleen wie zich opgeeft, ontvangt de brief. Uitschrijven kan op elk gewenst moment.

Bericht van Willien van Wieringen