Aankondiging besluit
Renovatie en herinrichting begraafplaats H.Nicolaaskerk

Persbericht 15 september 2013

 

Het Parochiebestuur van de H. Nicolaasparochie in Zoetermeer heeft het voornemen om zo spoedig mogelijk na 1 augustus 2014 de begraafplaats achter de Nicolaaskerk te renoveren en opnieuw in te richten. In het kader van deze renovatie en herinrichting zullen ook bestaande graven worden geruimd. Bij deze ruiming zal uiteraard rekening worden gehouden met de wettelijke bepalingen rond grafrust ten aanzien van enkele particuliere graven. Van alle andere algemene graven is de grafrusttermijn inmiddels verlopen.

Grafrecht particuliere graven

De termijn van vrijwel alle grafrechten op de particuliere graven is inmiddels ruim verlopen. Het Parochiebestuur heeft echter nagelaten tijdig aan de rechthebbenden een aanbod van verlenging van het grafrecht te doen. Dit aanbod wordt aan rechthebbenden daarom nu per 15 september 2013 alsnog gedaan. Op grond van artikel 28 van de Wet op de lijkbezorging kunt u binnen 3 maanden na 15 september 2013, dus uiterlijk 15 december 2013, kenbaar maken dat u gebruik wilt maken van het aanbod tot verlenging van het bestaande grafrecht. Uw reactie dient u per brief te richten aan de Commissie Begraafplaats H.Nicolaasparochie, Dorpsstraat 26, 2712 AL Zoetermeer. In de brief dient u te vermelden om welk graf het gaat.

U dient er rekening mee te houden, dat aan de verlenging van het particulier grafrecht eenmalige en vervolgens ook jaarlijkse kosten zijn verbonden. Het Parochiebestuur zal deze tarieven binnenkort vaststellen. Ook zal, vóórafgaand aan de renovatie en herinrichting, een regeling worden vastgesteld ten aanzien van het hergebruik of het afstoten van bestaande gedenktekens.

Contact

Omdat de renovatie van de begraafplaats niet alleen juridische consequenties heeft, maar ook zal raken aan de emotionele betrokkenheid van nabestaanden, wil het Parochiebestuur graag in overleg met rechthebbenden en andere nabestaanden de renovatie realiseren. Zij wil daarom graag in contact komen met de rechthebbenden op grafrechten van particuliere graven op deze begraafplaats, alsook met nabestaanden van degenen die op deze begraafplaats een algemeen graf hebben gekregen. Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan: Commissie Begraafplaats H.Nicolaasparochie, Dorpsstraat 26, 2712 AL Zoetermeer. Wij verzoeken u vriendelijk om zo veel mogelijk informatie over eventuele graven in de brief te vermelden.